4.10. Дүнгийн талаарх гомдлыг барагдуулах

4.10.1    Суралцагч хичээлийн дүнгийн гомдолтой бол улирлын эхний 1сар дотор сургалтын албанд   хүсэлтээ гаргаж,шийдвэрлүүлнэ.Шаардлагатай тохиолдолд бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж шийдвэрлүүлнэ

4.10.2 Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын шийдвэрээр байгуулсан комисс гомдол гаргасан суралцагчийн шалгалтын материал, уг шалгалтын материалыг үнэлж дүгнэхэд баримталсан зарчим, хэрэглэсэн арга зүй, хэрэглэгдэхүүн (бодлого, тестийн хариу зөв эсэх гэх мэт)-ийг хянан магадлаж, дахин үнэлсний үндсэн дээр зохих дүгнэлтийг гаргана.Хэрэв комиссын дүгнэлтээр шалгалтын материалыг шударга бус үнэлж дүгнэсэн байвал комиссын өгсөн үнэлгээг (суралцагчийн өмнө нь авсан үнэлгээнээс өндөр эсвэл бага байсан ч ) эцсийн үнэлгээгээр сонгоно.          

Та дараах маягтын бөглөж сургалтын албанд холбогдох мэргэжилтэнд өгнө үү.   Энд дарж татаж авна уу                                                                                                                                                                             Холбоо барих

 • Манай хаяг:
  МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
  ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ

  14201 Улаанбаатар хот-46а ш/х-600
  Сүхбаатар дүүрэг, Их Сургуулийн гудамж 3
 • Утас:
  77307730-1339, 1340, 1341, 132
 • Имэйл:
  info@seas.num.edu.m

Contact Info