INTENSE

Тарту хотод болсон МХХТ -ийн хэрэгслийн талаархи семинар


ERASMUS+ CBHE төслийн SUNRAISE ба INTENSE төслийн хамтарсан семинар нь сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад зориулсан МХХТ-ийн хэрэгсэл, арга барилын талаар 2019 оны 5-р сарын 20-24-ний өдрүүдэд Эстони улсын Тарту хотын ХАА их сургуульд боллоо.

Энэхүү сургалтыг Бремен (Герман) их сургууль, Тарту хотын мэргэжилтнүүд хамтран зохион байгуулсан бөгөөд Бутан, Энэтхэг зэрэг SUNRAISE түнш байгууллагуудын оролцоотойгоор явуулсан болно.

INTENSE Partners: EMU, BOKU, LNU, OSENU, KKNU, IECNASU, NUM, KHU, HUST, HCMUNRE.

SUNRAISE Partners: RSHU, SFU, GASU, ASMP, PLUS, EMU, RUB, JNU, CHEA, UNIHB.

Сургалт нь түнш их дээд сургуулиудад шилдэг цахим сургалтын курс нэвтрүүлэх, шинэ цахим сургалтыг нэвтрүүлэх, түншлэгч их дээд сургуулиудад цахим сургалтын курс ашиглах боломжийн талаар ярилцах, холбогдох хүрээлэнгүүд болон тэдгээрийн EMU дахь үндсэн үйл ажиллагаа цахим сургалтын курс хэлэлцэх, хөгжүүлэх, танилцуулах зорилготой байв. .

Эстонийн ХАА Их Сургууль (EMU), доктор Улар Аллас тэргүүтэй компьютерийн ангийн цахим хичээлийн интерактив ба/эсвэл аудиовизуал шинж чанаруудын талаархи практик ажил нь онцлох зүйл байв.

Дөрвөн өдрийн лекц, практик ажлуудын дараа Лахемаа( Lahemaa) үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд очиж, сургалтын хөтөлбөрийн хэлэлцүүлэг өрнүүлэв.

Хэлэлцэх асуудал

Семинарын тайлан

 INTENSE