INTENSE

Ажлын багц 6. INTENSE-н менежмент


Ажлын багц 6-ийн зорилго нь төслийн хэрэгжилт, төслийн дараах тогтвортой байдлыг хангах явдал юм. Ерөнхий менежмент нь зохицуулагч болон дэд зохицуулагчийн үүрэг (P1-ийн профессор Калев Сепп) бөгөөд удирдах зөвлөл, зохицуулах баг дэмжлэг үзүүлнэ. Зохицуулалтын баг нь мөн ажлын багц тус бүрийг хариуцна. Erasmus Mundus магистрын хөтөлбөр, Marie Curie инновацын сургалтын сүлжээ, бусад хөтөлбөрүүд болон Horizon 2020 судалгааны төсөл зэрэг олон улсын түншүүдийн сүлжээг хөгжүүлэхэд эдгээр байгууллагуудын туршлага төслийн хэрэгжилтийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.

 INTENSE