INTENSE

Ажлын багц 5. INTENSE төслийг нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, ашиглах


Ажлын багц 5 нь INTENSE олон улсын сүлжээ, үндэсний сургуулиудын төгсөлтийн дараах хөтөлбөрүүд, тэдгээрийн тогтвортой үйл ажиллагаа, өсөлтийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд INTENSE бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг түгээх зорилготой. Төлөвлөсөн багц үйл ажиллагаа нь INTENSE төсөл болон хамтрагч орнуудтай (их дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний төвүүдийн сургуульд элсэн орох) хамтран ажиллахын тулд эрдэм шинжилгээний олон нийтийн болон академик бус сонирхогч талуудыг татан оролцуулах болно. Төслийн үр дүнг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх замаар төслийн үр дүнг сайжруулах арга хэмжээнүүд:

- INTENSE веб порталыг нээн хөгжүүлэх, төслийн асуудлаар онлайн форумын хэлэлцүүлгийг өрнүүлэх;

- Судалгааны ажил, INTENSE судалгааны сургалтын чанарын баталгаажуулалт ба засаглалын талаар (M3-36) INTENSE хурлыг жил бүр зохион байгуулах (төслийн хугацаанд 2 удаа) ;

- Орон нутгийн болон үндэсний хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр INTENSE төслийн хүрээнд болж буй чухал үйл явдлуудын талаар олон нийтэд зориулсан мэдээлэл түгээх, Facebook болон Twitter-ийн хуудасны мэдээллийг тогтмол шинэчилж байх;

- INTENSE товхимол, сонин бэлтгэх, тэдгээрийг эргэлтэд оруулах; төлбөр төлж буй олон улсын оюутнууд руу чиглэх;

- Боловсролын яам, Хүрээлэн буй орчны боловсролын байгууллага (P5 хамтран зохион байгуулсан) болон хамтрагч орнуудын сүлжээгээр дамжуулан шилдэг практик туршлагуудад дүн шинжилгээ хийх;

- Олон улсын түвшний эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдэд тусгагдсан асуудлуудын талаар их, дээд сургуулиудын сонирхогч талуудад мэдээлэл өгөх семинарууд, INTENSE сургалтын арга хэмжээнүүд, оролцогч талуудын дугуй ширээний ярилцлага, INTENSE тусгайлсан зөвлөлүүд эсвэл INTENSE хамтарсан хурлууд (бүс нутагт хамаарах байгаль орчны олон асуудлууд)-ыг зохион байгуулах.

 INTENSE