INTENSE

Ажлын багц 3. Сургалтын бүтэц болон агуулгын боловсруулалт


Ажлын багц 3 нь сургалтын болон судалгааны арга хэрэгслийг хөгжүүлэх замаар үндэсний INTENSE хөтөлбөр болон INTENSE олон улсын сүлжээний тогтвортой үйл ажиллагааг хангах чадавхыг бий болгох, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн болон байгаль орчны чиглэлээр сургалтууд явуулан хамтрагч байгууллагуудыг чадавхжуулах зорилготой сургалтын материалуудыг боловсруулах болно.

 INTENSE