INTENSE

Ажлын багц 2. INTENSE институцийн бүтцийн хөгжүүлэлт


Ажлын багц 2 нь хамтрагч байгууллагууд дахь INTENSE хөтөлбөрийг хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ерөнхий, баталгаажсан судалгааны цар хүрээ (RF), сургалтын үйл явцуудыг (COP) боловсруулах зорилготой. Мөн Монгол, Украин, Вьетнам улсуудын үндэсний INTENSE хөтөлбөрийг боловсруулж, судалгааны цар хүрээ, сургалтын үйл явц, INTENSE олон улсын сүлжээний үнэт зүйлсийг дагаж мөрдөн, одоо байгаа байгууллагуудын INTENSE тогтолцоонд шилжих шилжилтийг хурдасгаж, чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог хөгжүүлэх, хамтын ажиллагаан дээр үндэслэн судалгааны тоног төхөөрөмжийг хамтран ашиглана.

 INTENSE