INTENSE

Ажлын багц 1. INTENSE төслийн бэлтгэл ажил, ашиглалтын үйл ажиллагаанууд


Ажлын багц 1-д төслийн хөгжүүлэлт болон хэрэгжилтийн бэлтгэл ажлууд багтана. Бэлтгэл шатанд олон төрлийн мэдээлэл цуглуулан, хамтрагч байгууллагуудад төслийг хэрэгжүүлэх сонирхол байгаа эсэх, үйл ажиллагаануудыг явуулахад шаардлагатай чадавх байгаа эсэх, тогтвортой үр дүнд хүрч чадах эсэхийг үнэлнэ. Төсөл эхлэхийн өмнөх үнэлгээг хийх болон төсөл хэрэгжиж эхлэх хооронд ойролцоогоор 1 жил өнгөрөх бөгөөд энэ хугацаанд илүү шинэ, нарийвчилсан судалгаанууд хийгдэнэ. Хамтрагч орнууд дахь институцийн орчин тун тогтвортой бус тул институцийн хөгжил болон сургалтын арга хэрэгслийн талаар тусгасан ажлын даалгавруудыг биелүүлэх, INTENSE бизнесийн болон түгээн дэлгэрүүлэх төлөвлөгөөнүүдийг гаргахад эцсийн хэрэглэгчид болон ахисан түвшний боловсролын байгууллагуудаас илүү дэлгэрэнгүй, нарийвчилсан мэдээллүүдийг авах шаардлагатай.

 INTENSE