INTENSE

Менежмент


ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫН БҮТЭЦ

 

 INTENSE Төслийн менежментийн бүтэц нь үр дүнтэй, тэнцвэртэй шийдвэр гаргах хэв маягийг баталгаажуулдаг бөгөөд бүх дэд хэсгүүд нь төслийн үр дүнгийн чанарыг хангаж өгдөг. Энэ үйл явцад оролцдог байгууллагууд нь:

  • Төслийн зохицуулагч (PC): буцалтгүй тусламжийн удирдлага (контент, санхүүгийн менежментийн стратеги), EACEA-тай харилцах, тайлагнах.
  • Төслийн менежер (PM): зохицуулагчаар томилогдсон; үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт, консорциум доторх харилцаа холбоо.
  • Орон нутгийн төслийн менежерүүд (LPMs): орон нутгийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, PM -тэй харилцах, хөдөлгөөнд оролцох боловсон хүчнийг сонгох, уулзалт, семинар зохион байгуулах.
  • Удирдах бүлэг (SG): төслийн менежментийг дэмжих, хянах
  • Ажлын багцын удирдагчид (WPLs): тогтоосон цагийн хүснэгтийн дагуу бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ажлыг баталгаажуулахын тулд WP-ийн бүх ажлыг уялдуулан зохицуулах нь нөөцийн байршлыг хариуцах бөгөөд төслийн ажлын төлөвлөгөөнөөс гажсан тохиолдолд төслийн зохицуулагчид мэдэгдэх болно. .
  • Европын Комисс: Төслийг Европын Комисс (Төслийн ажилтан ба Эразмус+ оффисууд) -ийн тусламжтайгаар хэрэгжүүлэх бөгөөд төслийн шинж чанар, зорилгын улмаас түншүүд төслийн үе шатыг үнэлэхэд холбогдох (гадны) оролцогч талуудыг татан оролцуулахад анхаарлаа хандуулах болно.

 

GA -ын хурлын тэмдэглэл, Удирдах зөвлөлийн хурал

 

  1. Эхлэх уулзалт Австрийн Вена хотод 2018 оны 3-р сарын 26-28. Хурлын тэмдэглэл
  2. Удирдах хорооны хурал (онлайн), 2018 оны 8 -р сарын 6. Хурлын тэмдэглэл

 INTENSE