INTENSE

Чанарын баталгаажуулалт


QA -ийн эрчимтэй зохион байгуулалт

 

Чанарын хяналт, мониторингийн системийг төслийн эхэнд тодорхойлогдох шалгуур үзүүлэлтийг тасралтгүй шалгахад үндэслэн Дэд зохицуулагчийн дэд ахлагчаар (АБ4.1-4.2) удирдсан ЧХ-ийн ажлын хэсгүүд төслийн анхны уулзалтын үеэр ( M3) (АБ4-ийн удирдагчийн бэлтгэсэн саналуудын төсөл), энэхүү өргөдөлд тусгасан үе шатууд, АБ-ийн ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөө, төслийн ерөнхий хуваарийг GAP-ийн ижил хурлаар баталсан болно. Чанарын хяналтыг (1) хөдөлгөөнт байдал, (2) төслийн ерөнхий явц, ажилтнуудын цагийн хуваарилалт, (3) сургалтын хөтөлбөр, байгууллагын хөгжил гэсэн гурван урсгалаар зохион байгуулна.

АБ4.1 -ийн тусламжтайгаар Удирдах зөвлөл нь хөдөлгөөний урсгалын талаархи мэдээллийг цуглуулж, тогтоосон зорилтуудын дагуу дүн шинжилгээ хийх болно; үр дүнг Зохицуулагчийн тайланд GAP -д мэдээлэх болно; зөвлөмжийг консорциум ба хувь түншүүдэд өгөх болно. Онлайн системийг бий болгох бөгөөд аялалын зохион байгуулалт эхлэхээс 3-аас доошгүй хоногийн өмнө төлөвлөсөн хөдөлгөөнт байдлын талаархи мэдээллийг бүх түншүүдээс түүнд өгөхийг хүсэх болно. Зохицуулах хороо, түншүүд аялалын зохицуулалтаа үргэлжлүүлж болно; Айлчлал дууссаны дараа нэг сарын дотор түншүүд хүрсэн үр дүнгийн талаар товч тоймыг системд оруулахыг хүсэх болно. Үүнтэй адил зохицуулалтыг ажилтнуудын цагийг хянах зорилгоор боловсруулна.

Төслийн ерөнхий явцыг АБ4.1 -ээс АБ -ны удирдагчидтай хамтран АБ -ны үйл ажиллагааг хянаж, Удирдах хорооны хуралдаан бүрт тайлагнах; Энэ хугацаанд түншүүдээс яаралтай санаа зовоосон асуудал гарсан тохиолдолд АБ -ны удирдагчид эсвэл Зохицуулагч энэ асуудлыг шалгаж, түншүүд болон/эсвэл АБ -ны удирдагчидтай шийдвэрлэх арга замыг хэлэлцэх болно. Үр дүнгийн хүлээгдэж буй чанарыг хангахад томоохон саатал,/эсвэл асуудал гарсан тохиолдолд Зохицуулагч, Дэд зохицуулагч бүх түншүүдтэй зөвлөлдөж, үр дагаврыг бууруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, Удирдах хороогоор хянуулж, EACEA-д хандана. зөвшөөрөл; бага зэргийн өөрчлөлтийг Удирдах зөвлөл батална. P5,8,11 нь MN, UA, VN -ийн төвлөрсөн цэгүүд юм; Тэд үндэсний зохион байгуулалт, тайлагнах асуудлыг хянаж, Боловсролын яам, Erasmus+ оффистой холбоо тогтоох болно.

Удирдах зөвлөл нь сургалтын хөтөлбөр/институцийг хөгжүүлэх хүчин чармайлтын чанар, зарласан зорилготой нийцэж байгаа эсэхийг хянадаг; Хяналтын ерөнхий хандлагыг Их Британийн дээд боловсролын чанарын дүрмээс (QAA, 2014) батална. Сургалтын хөтөлбөрийн амжилтыг өөрийгөө үнэлэх дасгалуудаар (ажилтнууд болон оюутнуудын үнэлгээг оролцуулан) хянаж, байгууллагын үнэлгээний бүх журмыг (дотоод болон гадаад) ажиллуулах болно. Гадны чанарын албаны ажилтан нь  хяналт шалгалтын зохицуулалт, чанарын төлөвлөгөөний ерөнхий хэрэгжилт, INTENSE-ийн үр дүн, тэдгээрийн тогтвортой байдлыг үнэлэх төслийн эцсийн судалгааг хянах болно.

 

ЧАНАРЫН БАТАЛГААНЫ БАГ (QAT)

 

Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхийн тулд LPM буюу тэдний төлөөлөгчдөөс бүрдсэн Чанарын баталгаажуулалтын багийг (QAT) байгуулдаг. QAT нь төслийн үр дүн, үр дүнгийн чанарын үзүүлэлтүүдийг хянаж, үнэлдэг. Бүтээгдэхүүн бүрийн чанарын тайлан/шийдвэрийг АБ -ийн удирдагчид ба QAT гэсэн бие даасан хоёр байгууллага гаргадаг. Их сургуулийн сургалт гэх мэт гол үр дүнд гадны үнэлгээ хийхээр төлөвлөсөн болно (факультет ба/эсвэл их сургуулийн эрдэм шинжилгээний зөвлөлөөр хянуулж, баталгаажуулах). Чанарын тайланг консорциумын бүх гишүүд онлайнаар авах боломжтой бөгөөд холбогдох тохиолдолд гадны оролцогч талуудад тараана.

QAT нь төслийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хянаж, төслийн ажлын төлөвлөгөөг шинэчлэх, түүнчлэн үндэсний Erasmus+ оффисоос хийсэн хээрийн хяналт шалгалтын талаархи санал хүсэлтийг нэгтгэн чанарын дотоод хяналт шалгалт хийхэд Төслийн Менежер (PM) -д тусалдаг. Дараа нь энэ мэдээллийг ажлын багцад нэгтгэдэг. Зохицуулагч нь эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр үйл ажиллагааны шийдвэр гаргадаг; Стратегийн шийдвэрийг Удирдах групп гаргадаг.

 

QAT ГИШҮҮД

  • Lilian Ariva, EMU, Estonia
  • Erika Lagzdina, LNU, Latvia
  • Aron Buzogany, BOKU, Austria
  • Olena Hubanova, OSENU, Ukraine
  • Ganna Titenko, KKNU, Ukraine
  • Oksana Maryskevich, IECNASU, Ukraine
  • Amarjargal Auyrzana, KHU, Mongolia
  • Ochir Altansukh, NUM, Mongolia
  • Hien Thi Thu Nguyen, HUST, Vietnam
  • Thai Phuong Vu, HCMCUNRE, Vietnam

 

ЧАНАРЫН АЛБАНЫ АЖИЛТАН

 

Ruben Mnatsakanian, PhD, Prof. mnatsaka@ceu.edu

Профессор Мнацаканиан нь байгаль орчны чиглэлээр 36 жилийн туршлагатай, байгаль орчны шинжлэх ухаан, бодлогын чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн юм. Одоогийн байдлаар тэрээр Будапешт, Вена хотод төвтэй Төв Европын их сургуулийн профессор юм. Тэрээр 15 гаруй жил их сургуулийн Байгаль орчны шинжлэх ухаан, бодлогын тэнхимийн эрхлэгчээр ажилласан. Түүнчлэн 1996 оноос хойш профессор Мнацаканиан нь UNEP (НҮБ -ын Байгаль орчны хөтөлбөр) -ээс санаачлан хэрэгжүүлж буй Байгаль орчны шинжлэх ухаан, бодлогын тэнхим нь хамтран ажилладаг төвүүдийн нэг болох Дэлхийн байгаль орчны төлөв байдлын (GEO) төслийн оролцогч юм. GEO төсөл нь байгаль орчны өнөөгийн болон шинээр гарч ирж буй бүс нутгийн болон дэлхийн байгаль орчны тулгамдсан асуудлууд, мөн эдгээр асуудлуудын гол хөдөлгөгч хүчнүүд (нийгэм, эдийн засгийн)-ийн асуудлыг авч үздэг.

 

ЧАНАРЫН АЖИЛГААНЫ ЭРЧИМТЭЙ ТӨЛӨӨЛӨГЧ ОЮУТАН

 

Odessa State Environmental University, Ukraine:

Vladyslav Mykhailenko, Беларусийн Махилион хотод 2018 оны 8-р сарын 15-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Ухаалаг хотуудын байгальд суурилсан шийдлүүдийн NEXT зуны сургуулийн оролцогч, Байгаль орчны шинжлэх ухааны 101-р курсын 1-р курсын докторант, олон тооны сургуулийн идэвхтэй оролцогч. олон нийтийн байгаль орчны арга хэмжээ.

vladislav.mykhailenko@gmail.com

 

 

 

HCMC University of Natural Resources and Environment, Vietnam:

Phuong Pham, одоогоор багшаар ажиллаж байгаа бөгөөд гол мэргэжил нь Байгаль орчны менежмент юм. Ажлын туршлагад Солонгос, Индонез, Швед, Вьетнам орно. Байгаль орчны төлөвлөлт, менежмент, байгаль орчны хяналт, хүрээлэн буй орчны эрсдлийн үнэлгээ, байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ, байгаль орчны стратегийн үнэлгээ зэрэг чиглэлээр мэргэшсэн Байгаль орчны шинжээч. Сургууль, нийгмийн холбоо, аж ахуйн нэгжүүдэд байгаль орчин, аюулгүй байдлын чиглэлээр байгаль орчны суртал ухуулга, боловсрол олгох ажлыг зохион байгуулж, хүргэх. Байгаль орчны олон талт төсөлд хамрагдсан янз бүрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн зохицуулалт, зарчмын оролцоо. Байгаль орчин, нийгэм, эрчим хүчний төслүүдийн бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, үнэлэх.

phuongpham1910@gmail.com

 

National University of Mongolia:

Gantuya Ariunsan, МУИС -ийн Байгаль орчны шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан оюутан. Түүний туршлага, ур чадвар нь ихэвчлэн төрийн бодлогын дүн шинжилгээтэй холбоотой бөгөөд байгаль орчны бодлогын үр ашиг, нөлөөллийн үнэлгээг сонирхож байна.

gantuya.ariunsan@sciencespo.fr

 INTENSE