INTENSE

Зорилго


  1. Сургалтын үйл явц болон судалгааны цар хүрээнд (COP & RF) үндэслэн хүрээлэн буй орчны бодлого, менежмент, технологийн чиглэлийн докторын хөтөлбөрийн практик болон мэргэжлийн удирдлагыг сайжруулахын тулд хамтрагч 7 байгууллагын докторын хөтөлбөрийг 3 хүртэлх олон улсын докторын хөтөлбөр (Nationwide Integrated Doctoral Schools (INTENSE NIDS)) болгон нэгтгэн, INTENSE олон улсын сүлжээнд нэгтгэх.
  2. Докторын сургалтын хөтөлбөрүүдийг нэгтгэн, сайжруулж, сургалтын материалуудыг чанаржуулан (Өөрийн хөгжүүлэлт болон засвар, үйлчилгээний тогтвортой механизм бүхий INTENSE нээлттэй боловсролын платформ) хэрэгцээт сургалтын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангах.
  3. Сургалтын олон талт арга, хэрэгслийг ашиглах, Европын Холбооны болон Олон Улсын судалгааны сүлжээнд нэвтрэх боломжийг олгож, докторын хөтөлбөрийн оюутнуудын олон түвшний өгүүлэл, бүтээл гаргах ур чадварыг дээшлүүлэх, хамтын ажиллагааг дэмжих судалгаа, салбар дундын болон практикт чиглэсэн диссертацын сэдэв сонгоход чиглүүлэх.

 INTENSE