INTENSE


INTENSE хянагчдын танилцуулга

Докторын оюутнуудын танилцуулга

INTENSE түншүүд  тоног төхөөрөмж, туршилтын тоног төхөөрөмж ашиглах боломжтой

 

Одесса мужийн Байгаль орчны их сургуулийн докторант оюутнуудад зориулсан судалгааны сэдвүүд нь "Байгаль орчны бодлого, менежмент, технологийн докторын нэгдсэн хөтөлбөр - INTENSE" олон улсын консорциумын гишүүдэд санал болгож, шинжлэх ухааны харилцаа, хамтын ажиллагааг бий болгохын тулд аспирант оюутнуудад хамтарсан зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхийг санал болгож байна.

 

Мэргэжил 103 "Дэлхийн шинжлэх ухаан"

 

Хамрах хүрээ: Агрометеорологи ба Агроэкологи

 1. Ургамлын үйлдвэрлэлийн үйл явцын загварчлах нь
 2. Газар тариалангийн бүтээмж уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг загварчлах нь
 3. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хүрээнд газар тариалангийн хөгжил, өвчний тархалт нь загварчлах нь

 

Хамрах хүрээ: Цаг уур, цаг уурын судалгаа

 1. Агаар мандал дахь гадаргуугийн системийн харилцан үйлчлэлийн үйл явцын физик-статистик загварчлал
 2. Хойд / Өмнөд хагас бөмбөрцгийн янз бүрийн бүс нутагт макро масштабтай атмосферийн үйл явцыг судлах
 3. Ойрын ирээдүйд гантай холбоотой эдийн засгийн янз бүрийн салбарын эрсдэл.
 4. Цаг агаарын хүнд, аюултай үзэгдлийг шинжлэх, урьдчилан таамаглах физик-статистикийн аргууд
 5. Уулархаг болон далайн эргийн бүсэд mesoscale салхины эргэлт.

 

Хамрах хүрээ: Газрын гидрологи

 1. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд генетикийн гарал үүсэлтэй гол мөрний хамгийн их урсац
 2. Бүс нутгийн болон дэлхийн цаг уурын өөрчлөлт нь голын урсацын хамгийн бага тооцоолсон параметрт нөлөөлнө
 3. Гидрологийн онцгой үзэгдэл ба хуурайшилтын индекс хоорондын хамаарлыг судлах
 4. Үерийн усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх янз бүрийн магадлал бүхий үнэлгээ
 5. Хаврын үерийн үед нам дор гол мөрний урсацын хамгийн их урсацын урт хугацааны орон зайн гидрологийн урьдчилсан таамаглал
 6. Уур амьсгалын хуурайшилтын нөхцөлд polder маягийн усан сангийн усны балансын судалгаа

 

Хамрах хүрээ: Гидроэкологи ба усны судалгаа

 1. Зөвлөлтийн дараах улс орнуудын Усны тогтолцооны удирдамжийн хэрэгжилтэд тулгарч буй бэрхшээлүүд (усны чанар, усны нөөцийн менежмент)
 2. Уур амьсгалын өөрчлөлт, усны эдийн засгийн үйл ажиллагааны хүрээнд голын сав газрын менежмент
 3. Гадаргын усны гидрологи, гидроэкологийн байдалд антропоген ачааллын нөлөө

 

Хамрах хүрээ: Далай судлал

 1. Далайн эрэг дээрх эргийн бүсийн динамик ба хэрэглээ
 2. Гол Европын голын ам газар нутгийн өнөөгийн экологийн байдал
 3. Далайн тавиур дахь чийгшүүлэх үйл явцыг оновчтой болгох
 4. Эмийн гаралтай хог хаягдлын далайн орчинд үзүүлэх нөлөө
 5. Далайн байгаль орчны менежментийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд далайн болон эргийн бүс дэх гидродинамик ба экологийн үйл явцыг тоон загварчлах аргыг ашиглах.

 

Мэргэжил 101 "Байгаль орчны шинжлэх ухаан"

 

 1. Тухайн газар нутагт байгаль орчны чанарын Системийн анализ.
 2. Хот суурин газрын байгаль орчны байдал, нэгдсэн дүн шинжилгээ хийх.
 3. Газарзүйн мэдээллийн технологийн тусламжтайгаар хүрээлэн буй орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн технологийн ачааллыг шинжлэх.
 4. Тодорхой бүс нутгийн агро экологийн төлөв байдлын үнэлгээ.
 5. Органик бохирдуулагчтай хүрээлэн буй орчны бохирдлын онцлог.
 6. Үйлдвэрлэл, хэрэглээний хог хаягдлын менежментийн бүс нутгийн хөтөлбөрүүдийн шинжлэх ухааны үндэслэл.
 7. Байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн байдал, чанар.
 8. Тодорхой нутаг дэвсгэр, усны бүсийн байгалийн болон амралт чөлөөт цагийн боломж.
 9. Амралт, аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг ногоон болгох.
 10. Баруун хойд Хар тэнгисийн бүс нутаг дахь далайн эрэг орчмын бүсийн байгаль орчны байдал.
 11. Гадаргын усны чанарын байгаль орчны үнэлгээ.
 12. Байгалийн усны чанарыг байгаль орчинд үнэлэх аргуудын шинжлэх ухааны үндэслэл.
 13. Шороог ухах, хөрс асгах үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллийн үнэлгээ.

 

Мэргэжил 183 "Байгаль орчны аюулгүй байдлын технологи"

 

 1. Цул материалын оронд бичил механик (мөхлөгт), полидисперс материал ашиглан цацрагийн хамгаалалтын дэлгэц хийх технологи.
 2. Бага таталцлын нөхцөлд левитаци-электрофоретик горимд нэгэн төрлийн бус цахилгаан талбарыг ашиглан нарийн тоос цэвэрлэх технологи.
 3. Графен оксидын топологийн фазын тусламжтайгаар цацраг идэвхт бодисыг идэвхгүй болгох технологи.
 4. Графен (графен исэл) нь нарийн төвөгтэй морфологи бүхий систем дэх хүнд металл, радионуклидын байгаль орчинд хортой хольцыг мэдрэгч юм.

 INTENSE