INTENSE

Монгол дахь INTENSE үндэсний хөтөлбөрийн магистр, докторын оюутан удирдах боломжтой удирдагч багш нар


 

INTENSE хөтөлбөр нь оюутнууддаа хүрээлэн буй орчны бодлого, менежмент, технологийн чиглэлээр магистр, докторын зэргийн судалгааны ажлаа чадварлаг багш нараар удирдуулах боломж олгодог. Монгол улс дахь удирдагч багш нарын мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байна. 

Монгол Улсын Их Сургууль:

О.Алтансүх: танилцуулгабичлэг (B700 Хүрээлэн буй орчны эрүүл мэнд, P305 Хүрээлэн буй орчны хими, S120 Хүрээлэн буй орчны хууль, T270 Хүрээлэн буй орчны технологи, бохирдлын хяналт)

Н.Оюунчимэг: танилцуулгабичлэг (S230 Нийгмийн газар зүй, P510 Физик газарзүй, геоморфологи, педологи, зураг зүй, цаг уур зүй)

Д.Батсүрэн: танилцуулгабичлэг (P510 Физик газарзүй, геоморфологи, педологи, зураг зүй, цаг уур зүй)

Д.Даваадорж: (B410 Хөрс судлал, хөдөө аж ахуйн ус судлал)

Б.Оюунсанаа: (B430 Цэцэрлэгжүүлэлт, ойн аж ахуй, ойн аж ахуйн технологи, P510 Физик газарзүй, геоморфологи, педологи, зураг зүй, цаг уур зүй)

Б.Цэнгэл: (B410 Хөрс судлал, хөдөө аж ахуйн гидрологи, B430 Цэцэрлэгжүүлэлт, ойн аж ахуй, ойн аж ахуйн технологи)

Ховд Их Сургууль:

А.Аюурзана: танилцуулгабичлэг (B700 Хүрээлэн буй орчны эрүүл мэнд, P305 Хүрээлэн буй орчны хими)

Б.Баярхүү: танилцуулгабичлэг (S230 Нийгмийн газарзүй, P510 Физик газарзүй, геоморфологи, педологи, зураг зүй, цаг уур зүй)

Д.Отгонбаяр: бичлэг (P510 Физик газарзүй, геоморфологи, педологи, зураг зүй, цаг уур зүй)

Д.Өннасан: танилцуулга (S195 Хөгжлийн хамтын ажиллагаа, S274 Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй)

 

 

 INTENSE