INTENSE


Үндэсний үйл ажиллагааны процедурыг (Code of operational practice - COP) боловсруулав. Монгол улс дахь их сургуулиуд докторын сургалтыг зохицуулан ажилладаг ба МУИС-ийн хувьд дараах үндсэн 3 дотоод журмыг баримтлан ажилладаг:

1. МУИС-ийн сургалтын журам
2. МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам
3. МУИС-д гадаадын иргэнийг суралцуулах журам

Дэлгэрэнгүйг дараах холбоосоор орж үзнэ үү.

http://intense.network/wp-content/uploads/2019/04/COP-Package_Mongolia.pdf

 INTENSE