•Магистр: 2009 Чунгбук Үндэсний Их Сургууль, БНСУ 2007 Монгол Улсын Их Сугууль, Монгол
•Бакалавр: 2005, Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол
 

Судалгааны чиглэл

    VLSI дизайн, эмбеддэд систем, био электроник