Тоон мэдээлэл

2022-2023 оны хичээлийн жилд ХШУИС-ийн харьяанд

  • Профессор 11

  • Дэд профессор 53

  • Ахлах багш 21

  • Багш 26

  • Дадлагажигч багш 2

нийт 113 үндсэн профессор багш ажиллаж байна.

ХШУИС-д эрдмийн зэрэг цолтой 75 багш байгаа нь нийт үндсэн багш нарын 66,4%-ийг эзэлж байна.

 

2022-2023 оны хичээлийн жилд ХШУИС-д нийт 4644 суралцагч суралцаж байна.

 

no more