Эрхэм зорилго

Шинжлэх ухааныг техникийн болон нийгмийн өргөн олон салбарт хэрэглэх мэдлэг оюуны үндсэн цөм, тэргүүлэгч байж техник, технологи ба нийгмийн өмнө тулгамдсан асуудлыг шинжлэх ухаанчаар шийдвэрлэх, нийгэмдээ үйлчлэх, улс орны хөгжилд дорвитой хувь нэмрээ оруулах, иргэний өндөр ухамсар, соёлтой шилдэг мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх.

no more