Тэнхмүүдийн семинар

2017-2018 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын хуваарь 

ХБИТ-ийн тэнхмийн семинарын хуваарь харах

Био-информатикийн профессорын багийн семинарын хуваарь харах

Мэдээллийн системийн хөгжүүлэлт ба хэрэглээ семинарын  хуваарь харах

Компьютер харааны багийн семинарын хуваарь харах

ХБООИТ-ийн тэнхмийн семинарын хуваарь харах

Хүрээлэн буй орчин, Байгаль хамгаалах технологийн судалгааны багийн семинарын хуваарь харах

Ойн нөөцийн менежмент ба Математик судалгааны багуудын хамтарсан семинарын хуваарь харах

Хүрээлэн буй орчин, цэвэр технологийн судалгааны багийн семинарын хуваарь харах

 

2016-2017 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын хуваарь 

Машин Оюуны лабораторийн семинар хуваарь харах

Мэдээллийн системийн хөгжүүлэлт ба хэрэглээ  хуваарь харах

Нанотехнологи хуваарь харах

ХБИТ-ийн тэнхмийн семинарын хуваарь харах

ХБООИТ-ийн тэнхмийн семинар хуваарь харах

Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл, цэвэр технологийн судалгааны  хуваарь харах

ХМТ-ийн тэнхмийн  семинар хуваарь харах

ХМТ-ийн тэнхмийн судалгааны баг, сургалтын баг, профессорын багуудын семинар хуваарь харах

ЭХИТ-ийн тэнхмийн семинарын хуваарь харах

2016-2017 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын хуваарь

МКУТ-ийн тэнхмийн семинарын хуваарь харах

ХБИТ-ийн тэнхмийн семинарын хуваарь харах

ХБООИТ-ийн тэнхмийн семинарын хуваарь харах

ЭХИТ-ийн тэнхмийн семинарын хуваарь харах