Үйлчилгээний алба

Үйлчилгээний алба нь МУИС-ийн хичээлийн 3-р байрны анги, танхим, багш ажилчдын өрөө, лаборатори, коридор, ариун цэврийн өрөө болон байрны ойр орчмын зэрэг сургуулийн дотоод болон гадна орчны цэвэр тохилог байдлыг бүрдүүлэхээс гадна байрны бүрэн бүтэн байдал, хэв журмыг сахиулан ажиллаж байна.

Үйлчилгээний албанд: Байрны зохион байгуулагч: Энхтуяа ахлагчтай цэвэрлэгч- , гадны орчны цэвэрлэгч- ,  нийт      гаруй ажилчид ажиллаж байна.

Мөн харуул хамгаалалтын ЭКАО ХХК-ны харуулын ажилчид сургуулийн аюулгүй байдлыг 24 цагийн турш хариуцан ажилладаг.

Үйлчилгээний албаны ажилчид:

Үйлчилгээний ажилчид

no more