Компьютерийн ухаан, Computer Science F06130101
2015.06.30

Асар хурдацтай хөгжиж байгаа энэ салбар ньсуралцагчдад тавигдсан асуудлыг шийдвэрлэх боломжит арга замуудыг тодорхойлох, тэдгээрээс хамгийн оновчтой арга замыг сонгон илэрхийлэх, асуудлыг шийдвэрлэх шийдлийг нөхцөл байдалд тохируулан сонгон ашиглах,  тавигдсан шийдлийг танин мэдэх, задлан шинжлэх, загварчлах, төсөөлөх логик сэтгэлгээг хөгжүүлэх, мэдлэг ур чадварыг олгодог. Компьютериийн ухааны салбар компьютерийгашиглахшинэаргазамуудыгбийболгож энэ чиглэлийн эзэмшсэн мэдлэг ур чадвараа бүхий л салбарт ашиглах боломж бүхий өргөн мэдлэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэн гаргаж байгаа нь нийгмийн бүхий л салбарт өргөн хэрэгцээтэй байсаар байгаа юм.

Хөтөлбөр харах

Үзсэн : 2103

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр