•PhD: 2014, Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол
•Магистр: 2004, Чүнгбүк Их Сургууль, БНСУ
•Бакалавр: 1999, Улаанбаатар Их Сургууль, Монгол
 
Судалгааны чиглэл
-Сүлжээ, холбоо
-Зэрэгцээ боловсруулалт
-Сүлжээний аюулгүй байдал
-Үйлдлийн систем