•PhD: 2006, Куангүүний Их Сургууль, БНСУ
•Магистр: 1997, Технологийн Азийн Институт, Тайланд
•Бакалавр: 1989, Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол
 

Судалгааны чиглэл

-Тоон дохиол боловсруулалт

-Яриан дохио боловсруулалт

-Холбооны систем

-Радио долгионы тархалт