Тоон мэдээлэл

2015-2016 оны хичээлийн жилд ХШУИС-ийн харъяанд

  • Үндсэн багш 97

  • Зөвлөх профессор 13

  • Гэрээт профессор, багш 12

нийт 122 профессор багш ажиллаж байна.

ХШУИС-д эрдмийн зэрэг цолтой 48 багш байгаа нь нийт үндсэн багш нарын 49,4%-ийг эзэлж байна.