Тэнхмүүдийн семинар

2016-2017 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын хуваарь 

Машин Оюуны лабораторийн семинар хуваарь харах

Мэдээллийн системийн хөгжүүлэлт ба хэрэглээ  хуваарь харах

Нанотехнологи хуваарь харах

ХБИТ-ийн тэнхмийн семинарын хуваарь харах

ХБООИТ-ийн тэнхмийн семинар хуваарь харах

Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл, цэвэр технологийн судалгааны  хуваарь харах

ХМТ-ийн тэнхмийн  семинар хуваарь харах

ХМТ-ийн тэнхмийн судалгааны баг, сургалтын баг, профессорын багуудын семинар хуваарь харах

ЭХИТ-ийн тэнхмийн семинарын хуваарь харах

2016-2017 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын хуваарь

МКУТ-ийн тэнхмийн семинарын хуваарь харах

ХБИТ-ийн тэнхмийн семинарын хуваарь харах

ХБООИТ-ийн тэнхмийн семинарын хуваарь харах

ЭХИТ-ийн тэнхмийн семинарын хуваарь харах