ХШУИС-ийн 2014-2015  оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын
магистрын урьдчилсан болон жинхэнэ хамгаалалтын тов

                 

Тэнхим

Урьдчилсан хамгаалалт

Цаг, өрөө

Жинхэнэ хамгаалалт

Цаг, өрөө

1

ЭХИТ

2015.05.28

16.00    

217

2015.06.15

11.00

117

2

 ХМТ

2015.05.26 

14.00    

217

2015.06.09

14.00

217

3

МКУТ

2015.05.25

14.00    

217

2015.06.12

15.00

117

4


 

ХБОСХИТ

Хүрээлэн буй орчны экологи, байгаль ашиглалт, хяналт үнэлгээ

2015.05.22

15.00    

200

2015.06.12

11.00

201

Эрдэс материалын хими, хими технологи, нано

2015.5.22

15.00   

114

2015.06.12

11.00

231

Цөмийн технологи

2015.5.22

16.00    

114

2015.06.12

9.00-13.00

228

Ой судлал

2015.5.22

17.00     

114

2015.06.12

13.30

228

ХБОУМ

2015.5.21

9.30      

200

2015.06.11

9.00-13.00

117