Тэнхимийн сайтанд байрлах багшийн Хувийн хуудас булан ашиглахад бэлэн боллоо.

Та өөрийн эрхээр нэвтрэн (...@seas.num.edu.mn) хувийн хуудсаа үүсгэнэ үү.