EUMON

EURO-MONGOLIAN COOPERATION FOR MODERNISATION OF ENGINEERING EDUCATION (EU MONG)

COMPETENCE BUILDING IN HIGHER EDUCATION
585336-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP
Инженерчлэлийн боловсролыг шинэчлэх европ монголын хамтын ажиллагаа
Дээд боловсрол дахь цогц чадамжийг хөгжүүлэх

The project aim is modernisation and internationalisation of the HE in engineering sciences in the targeted Universities in Mongolia through innovation of MSc curricula in line with the new development in the area, the labour market demand and the opportunities for virtual mobility through e-learning provided by the ICT.

Энэхүү төслийн зорилго нь тухайн салбарт гарсан хөгжил дэвшил, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт болон МХХТ-ийн цахим сургалтаар виртуал хөдөлгөөнт боломжид нийцүүлэн магистрын хөтөлбөрийг шинэчлэх замаар Монголын зорилтот их сургуулиуд дахь инженерчлэлийн ухааны дээд боловсролыг шинэчлэх болон олон улсын чанартай болгоход оршино.

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТУУД

  • Электроникийн инженер, холбоо болон эрчим хүч хэмнэх салбар дахь асуудал болон ажлын байрны шинжилгээгээр боловсролын хэрэгцээг судлан шинжлэх болон энэ салбарт шаардлагатай мэдлэг, чадвар ба цогц чадамжийг суралцахуйн үр дүнгийн хүрээнд тодорхойлох.
  • Электроникийн инженер, холбоо болон эрчим хүч хэмнэх салбар дахь хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн заавал үзэх болон сонгон хичээлийн хөтөлбөр, агуулга болон үнэлгээг зохиомжлох.
  • Хамтрагч их сургуулиудын хичээлийн шинэчилсэн хөтөлбөрт зориулсан модулан бүтэцтэй цахим хичээлийг хөгжүүлэх, нутагшуулах болон Монгол болон Европын сургууль ба оюутан хооронд мэдлэг солилцох журам, платформ үүсгэх.
  • Төслийн сүүлийн жилд хамтарсан хичээл/модулийг туршиж үзэх, хэрэгжүүлж эхэлнэ.

Төслийн товч танилцуулга

Төслийн анхдугаар уулзалт

Төслийн хоёрдугаар уулзалт