ERASMUS+

Эрасмус Плас төслүүд

ХШУИС дээр Европийн холбооны улсын Эрасмус Плас төслийн хүрээнд дараах төслүүд хэрэгжиж байна.

INTENSE

Тус төсөл нь олон улсын болон Европын Холбооны хамтарсан төсөл бөгөөд хамтрагч орнуудад тулгараад буй бодлого зохицуулалтын дутмаг байдал, менежментийн үйл ажиллагааны оновчгүй сонголт, хэрэгцээт технологийн хомс байдал зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэх гарцыг эрэлхийлэх чухал ач холбогдолтой юм. Эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэхэд өндөр чанартай, олон талт, эцсийн хэрэглэгчид чиглэсэн судалгаа шаардлагатай байна. Цааш унших

 


EUMON

Энэхүү төслийн зорилго нь тухайн салбарт гарсан хөгжил дэвшил, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт болон МХХТ-ийн цахим сургалтаар виртуал хөдөлгөөнт боломжид нийцүүлэн магистрын хөтөлбөрийг шинэчлэх замаар Монголын зорилтот их сургуулиуд дахь инженерчлэлийн ухааны дээд боловсролыг шинэчлэх болон олон улсын чанартай болгоход оршино. Цааш унших

 


SMART CITY

SMARTCITY: Innovative Approach Towards a Master Program on Smart Cities Technologies / SMRCITY

Европын холбооноос дээд боловсролын чанарыг сайжруулах, олон улсын хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор хэрэгжүүлдэг Erasmus+ төслийн хүрээнд <<“Ухаалаг хотын технологи” магистрын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шинэлэг арга барил>> сэдэвт төслийг 2018 оны 12 сараас эхлэн хэрэгжүүлж байна.

Тус төсөлд Орос, Болгарь Австри, Грек, Латви, Казакистан, Монгол улсын 11 их дээд сургууль, 3 бизнесийн байгууллага оролцож байна. Төслийн хүрээнд ухаалаг хотыг бүтээх мэргэжилтний эрэлт хэрэгцээ болон тавигдах шаардлагыг судлан, оролцогч сургуулиудын дунд хамтран хэрэгжүүлэх магистрын хосолсон хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх юм. Тус хөтөлбөрийн суралцагч нь оюутан солилцоогоор суралцан хос дипломтой төгсөх болно. Цааш унших