Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ВЭБ ПРОГРАМЧЛАЛ (АХИСАН) - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI496

ВЭБ ПРОГРАМЧЛАЛ (АХИСАН)

Боловсруулсан: Г.Амарсанаа


ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Энэ хичээлээрHTML, CSS стандартын шинэ хувилбарууд, тэдгээрийн боломж ба хэрэглээ, клиент болон сервер талын технологиба вэб фрэймвөрк (DOM, ЖаваСкрипт, PHP фрэймвөрк), өгөгдөл болон агуулга боловсруулах арга технологи (XML, XSLT, JSON), вэб програмчлалд объект хандлагат технологийн хэрэгжүүлэлт, MVC загвар, вэб үйлчилгээ (SOAP, RESTful), вэб агуулгын нууцлал (HTTPS, SSL), вэб хадлагаас сэргийлэх аргууд (SQL Injection, XSS, CSRF) зэргийг заана.

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

Энэ хичээлээр олгох ахисан түвшний вэб програмчлалын суурь ойлголтыг сүүлийн үеийн технологийн жишээн дээр үзэж судалснаар оюутан дараах мэдлэг чадварыг эзэмшинэ.

·         Суурь мэдлэгтэй болсноор шинэ технологид хурдан суралцах, хөрвөж ажиллах

·         Вэб програм, вэб системийг сүүлийн үеийн технологи ашиглан бүрэн хөгжүүлэх

·         Клиент болон сервер талд вэб хөгжүүлэгчээр ажиллах

·         Вэб програм, вэб системийн зохиомж, шинжилгээ хийх суурь мэдлэгтэй болох