Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ВИДЕО ДҮРС БОЛОВСРУУЛАЛТ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

Хичээлийн зорилго, ач холбогдол:

Энэ хичээлийн зорилго нь дижитал болон аналоги видео дүрстэй ажиллаж, засварлах , хөрвүүлэх, төрөл бүрийн видео дүрсүүдийг бүтээх арга ажиллагааг эзэмшүүлэх.

 Хичээлийн агуулга:

Монголоор:Энэ хичээлээр Аналог , дижитал видео, Видео стандартууд, нэр томьёо,  Эффектүүдийн төрөл, Видеог бүтээх үе шат, үйл явц, Видео засварлах, Видео шахалтын төрлүүд, Видео файлын формат, Интернетэд зориулсан видео зэрэг онолын мэдлэгийг дадлага ажилтай хослуулан суралцана.

Хичээлээр эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал:

Кино, клип зэрэг видео бүтээлийг засварлах, боловсруулах, бусад эхүүд рүү хөрвүүлэх, төрөл бүрийн уран сайханы эффектүүдийг зөв зохистой ашиглан бүтээл гаргах зэрэг чадвар эзэмших болно.