Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ДУУ АВИА БОЛОВСРУУЛАЛТ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

Хичээлийн зорилго, ач холбогдол:

   

Энэ хичээлээр дижитал болон аналоги дуу авиатай  ажиллаж, засварлах , хөрвүүлэх, дуу авианы төрлүүд, тэдгээрийг боловсруулах, програм хангамж, хадгалах, шинээр үүсгэх,  зэрэг төрөл бүрийн дуу  бүтээх арга ажиллагааг эзэмшүүлэх онолын болон дадлагын түвшинд хийж сурна.

 

 Хичээлийн агуулга:

Дууны файлын формат, хадгалалт ба дамжуулалт, 

Хичээлээр эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал:

 

Аливаа зүйлийн дуу авиаг бэлтгэн оруулах, боловсруулах арга ажиллагаанд суралцах, тэдгээрийг үр дүнтэй ашиглах, бие даан бүтээл хийх чадвартай болно.