Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: КОМПЬЮТЕР ГРАФИКИЙН ПРОГРАМЧЛАЛ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

icsi475

COMPUTER GRAPHCS PROGRAMMINGКОМПЬЮТЕР ГРАФИКИЙН ПРОГРАМЧЛАЛ

Боловсруулсан: Р.Жавхлан

 

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Уг хичээлээр Компьютер графикийн үүсэл хөгжил, түүх, гол ойлголтууд; Компьютер графикийн хэрэглээ, жишээ, бодит ертөнц болон зураг, дүрслэл; Вектор болон цэгэн графикийн үндсэн зарчим, хавтгайн объектын загварчлал; Геометр хувиргалт; Бичвэр, Өнгөний загварууд, хэрэглээ; 3D дүр зургийн бүтэц, хялбар хөдөлгөөнт зураг, 3D Объект, түүний гадаргуу, тэмдэглэл, загварчлалын техник, олон өнцөгтөөр 3D загварчлах; Цэгэн графикийн алгоритм, шулуун болон муруйг зурах; Муруй, дүрслэх хэлбэрүүд, гадаргуун нормал вектор;  Гадаргууг дүрслэх алгоритм, зарчим; Зургаар биетийг бүрэх (texture mapping) зэрэг агуулгын хүрээнд судална.

Англиар: Understanding of Computer Graphics main topics and brief history which is usage of Computer Graphic, examples, real world or illustrated image, vector of point graphical disciples. Learning about Geometry, typography, color, light, material, render, textures of openGL and webGL.

 

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

Тавигдсан бүх дасгал, даалгавар болон бие даалтын ажлыг өөрөө хийснээр оюутан дараах мэдлэг болон чадварыг эзэмшсэн байх ёстой. Үүнд:

·         Компьютер графикийн хэрэглээтэй танилцах,

·         Зураг дүрслэх болон өөрчлөн янзлах аргуудад суралцах,

·         2D болон 3D зурах алгоритмыг хэрэглэх,

·         Биетийг дүрслэх,

·         Програмчлалын санг хэрэглэн програмчилж сурах гэх мэт орно.