Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ЗОХИОМЖ ӨНГӨ СУДЛАЛ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI474

COLOR AND COMPOSITION – ЗОХИОМЖ ӨНГӨ СУДЛАЛ

Боловсруулсан: П.Гантуяа

 

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Зохиомжийн тухай үндсэн ойлголт, дүрс бүтээгч анхдагч элемент цэг, дүрс бүтээгч үндсэн элемент шулуун, өнгө ба гэрэл,өнгөний шинж чанар, ахромат ба хромат өнгө, холимог ба эсрэг тэсрэг өнгө, хавтгайн зохиомж, тус биетийн өнгөний бүрдэлт, хэлбэр зохицолд задаргаа хийх, хэмнэл ба давтамж /өнгө, дүрсээр илэрхийлэх/ зэрэг сэдвийн хүрээнд явагдана.

 

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

Энэ хичээлээр оюутан бие даан зохиомжийн бүтээлүүдийг хавтгайн болон огторгуйн зохиомжоор хийж, хэлбэр дүрсэд задаргаа хийх чадвартай, өнгөний тухай үндсэн ойлголттой болж түүнийгээ дадлага ажил дээр хийх чадвартай болно.