Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ХӨДӨЛГӨӨНТ ЗУРАГ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI473

ANIMATION – ХӨДӨЛГӨӨНТ ЗУРАГ

Боловсруулсан: Р.Жавхлан

 

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Хөдөлгөөнт зургийн бүтээл туурвих алхам, түүнд хэрэглэгддэг онол, хөдөлгөөнт зургийн түүх, арга техник, хөдөлгөөнт зургийн кодчлол, хөдөлгөөнт зургийг удирдах аргачлалыг судална. Хүүхэлдэйн кино, вэб меню модулиудыг хийх уламжлалт болон орчин үеийн 2D хөдөлгөөнт зургийн арга техник, кодчлолын талаар үзнэ.

 

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

Хөдөлгөөнт зураг хийх арга техник, кодчилолыг эзэмшиж энгийн 2 хэмжээст хөдөлгөөнт зургийн бүтээлийгфлаш програм ашиглан хийж гүйцэтгэх чадвар эзэмшинэ.