Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: КОМПЬЮТЕРИЙН ХАРААНЫ ҮНДЭС - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI467

КОМПЬЮТЕРИЙН ХАРААНЫ ҮНДЭС

Боловсруулсан: Б.Сувдаа

 

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Өнөөгийн ухаалаг технологийн хурдацтай хөгжлийн үед тухайн камераас оролт авч, тоон зураг юмуу видео камерийн оролтын фреймээс гол объектыг олж ялгах, мөн түүний тухайн агшин дэх үйл хөдлөлийг олж тогтоох нь хиймэл оюун болон машин сургалтын салбар чухал салбаруудыг нэг билээ. Энэ хичээлийн явцад оюутнууд зураг боловсруулалт болон хэв танилтын процесс хэрхэн явагддаг, ямар ямар асуудлууд тулгардаг, түгээмэл хэрэглэгддэг ямар гол аргууд байдаг талаар онолын хичээлээр судалж, дүрс боловсруулалт болон төрөл бүрийн шүүлтүүр, зургаас гол объектыг ялгах зэрэгт уршилтуудыг хийж, сүүлийн үеийн энэ чиглэлийн судалгааны ажлуудын үр дүнтэй харьцуулан тайлан (paper) бичнэ.

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

Олж авсан мэдлэгээ практикт хэрэгжүүлэх, тоон зургийг боловсруулж сурах оролтын зургийг объектыг таньж ангилж сурна.