Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: МОЛЕКУЛЫН ЗАГВАРЧЛАЛ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI460

MOLECULAR MODELLING – МОЛЕКУЛЫН ЗАГВАРЧЛАЛ

Боловсруулсан: П.Энхбаяр, Б.Мижиддорж

 

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Энэ хичээлээр биополимерийн бүтэц болон үүргийгбиоинформатикийн алгоритмууд ба загварчлалын хэрэгслүүдийг ашиглан тайлбарлана.Уургийн бүтцийн загварчлал, хүчний орон, энергийн минимумчлал,комплекс системүүдийн (уураг-лиганд, уураг- мембран) молекулын динамик симуляци, pH ба температураас хамаарсан(simulated annealing) симуляци, бүтэц дээр суурилсан эмийн загвар, молекулын докийн, компьютерийн эмийн дизайн, болон химийн информатикийн салбаруудыг дэлгэрүүлэн үзнэ. Энэ хичээлээр оюутнууд бүтцийн загварчлалын салбарт хэрэглэгддэг програмууд болон алгоритмыг сурна.

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

Уураг-уураг, уураг-лигандын харилцан үйлчлэлийг ойлгож тэдгээрийн холбогдох процессод анализ хийх мэдлэгтэй болно. DOCK, AUTODOCK, Marvin, GROMACS,AMBER,програмуудыг энгийн төвшинд ашиглах чадвартай болно.