Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI448

Мэдээллийн аюулгүй байдал

Боловсруулсан: Ч.Алтангэрэл

 

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Аюулгүй байдлын үндсэн ойлголт Нууцлал зүй, Нууц түлхүүрт Нээлттэй түлхүүрт,  Хэш функц, МАС, тоон гарын үсэг, Програм хангамжийн аюулгүй байдал, Аюултай кодын шинжилгээ болон хамгаалалт, Буфер дүүрэлт болон бусад нийтлэг алдаа, Үйлдлийн системийн аюулгүй байдал, Файл нууцлах, Санах ойн хамгаалалт, нэвтрэх эрхийг хянах, Вэбийн аюулгүй байдал, Нууцлалтай вэбийн зохиомж, Стандарт (Standards, SET etc.), Сүлжээний аюулгүй байдал, Галт хана, TCP/Ipsec, Роботын сүлжээ, довтолгоо болон түүний хамгаалалт, Тархсан баталгаажаагүй хүсэлт

 

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

Оюутан мэдээллийн аюулгүй байдлаас гадна үйлдлийн систем, програм хангамж, сүлжээний болон вэбийн аюулгүй байдлын талаар үндсэн ойлголтыг эзэмшиж, аливаа системийн аюулгүй байдалд дүн шинжилгээ хийх чадварыг эзэмшинэ.