Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ЖАВА ПРОГРАМЧЛАЛ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI441

ЖАВА ПРОГРАМЧЛАЛ

             Боловсруулсан: О.Отгоннаран      

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Oбъект ба класс; Тэмдэгт мөр ба текст оруулах, гаргах; Объектын үүднээс сэтгэх; Удамшил ба полиморфизм; Онцгой тохиолдол боловсруулах; Хийсвэр класс ба интерфейс; График 2D боломж; Аплет ба мультимедиа; Бинар файлаас унших, бичих; Ерөнхий програмчилал;  Жава цуглуулга;  Мультитрэд;  Сүлжээний програмчилал;  Жава 8 ба шинэ нэмэлт.

 

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

·         Жава системийн архитектур, түүний үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн талаар ойлголттой болсон.

·         Програм хангамж хөгжүүлэх үндсэн үе шатуудыг мэддэг

·         Програмчлалын ахисан түвшний аргуудыг мэддэг, хэрэглэдэг

·         Объект хандлагата програмчлалын класс, объект ойлголтуудыг мэддэг, хэрэглэж чаддаг

·         Объект хандлагата програмчлалын удамшлын ойлголтыг мэддэг, хэрэглэж чаддаг

·         Оролт ба гаралтын ойлголтыг Жава хэл дээр хэрэгжүүлж чаддаг

·         Онцгой тохиолдлыг програмчлах чадвартай

·         Файл ба урсгалын талаар ойлгодог, програмд хэрэглэж чаддаг

·         Ерөнхий програмчлалыг хэрэглэж чаддаг

·         Өгөгдлийн бүтцүүдийн цуглуулгыг хэрэглэж чаддаг

·         Мультитредийг програмд хэрэглэж чаддаг

·         Сүлжээний програм хөгжүүлж чаддаг.