Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI439

Кибер аюулгүй байдал

 

Боловсруулсан: О.Анхбаяр

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Кибер аюулгүй байдал болон түүний үндсэн ойлголтууд стандарт,  криптограпын тухай болон өгөгдлийн хамгаалын алгоритмуудын тухайсудлаж туршилт хийнэ.Крипторгафын алгоритмууд: Ceaser cipher, Alphabetical Cipher, MD-5  Өгөгдлийн хамгааллын алгоритмууд: SanGReeA , K-anonymity,

 

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

·         Өгөгдлийн хамгаалаллын талаар ерөнхий мэдлэг олж авна

·         Криптографын аргуудын хэрэглэх

·         Кибер аюулгүй байдлаах цаашид ажиллах суурьтай болно.