Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ҮЙЛДЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

LEARNING OUтCOME:

1.      Эдийн засаг ба нийгмийн зарим  бодлогуудын  математик загварыг зохионо.

2.      Шугаман програмчлалын бодлогуудыг графикийн, симплекс, хосмог симплекс аргуудаар  бодно.

3.      Бүхэл тоон, бутархай шугаман, параметрт програмчлалын бодлогуудыг бодож чадна.

4.       Дээр дурдсан аргуудын алгоритм, програмыг зохиох мэдлэг чадвартай болсон байна.

5.      Нөөцийн удирдлагын онол, Тоглоомын онол, Марковын хэлхээ, Динамик програмчлалын арга техникээр шийдэх бодлогуудыг бодно. Эдгээр онол, арга техникийг практикийн зарим бодлогод  хэрэглэх чадвартай болсон байна.