Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: Хиймэл оюун ухаан - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

Хиймэл оюун ухаан хичээлийг үзсэн оюутан дараах чадвартай болно. Үүнд:

  • CLO 1: Хиймэл оюуны салбарын гол нэр томъёоллыг тодорхойлж, тэдгээрийн компьютерийн ухаанд гүйцэтгэх үүргийг ойлгох;
  • CLO 2: Хиймэл оюуны аргуудыг ойлгох, тодорхойлох, үүнд хайлтын аргууд, мэдлэг дүрслэл, автомат төлөвлөлт ба ухаалаг агент, машин сургалт, магадлал шалтгаан
  • CLO 3: Хайлтаар комплекс асуудлыг шийдвэрлэх, мэдлэг сууриласан системүүд, машин сургалт, магадлалд суурилсан шийдвэр гаргах зэрэг өргөн хүрээний асуудлуудыг шийдэх хиймэл оюуны аргуудыг тодорхойлох хэрэгжүүлэх
  • CLO 4: царай таних, тоглоом хөгжүүлэх, яриа таних зэрэгт машин сургалтын тохирох аргыг хэрэглэх, таних.
  • CLO 5: Хиймэл оюуны арга техник болон загварын туршилт шинжилгээ хийж, тооцооллын хязгаарлалтуудыг тооцох, анализ хийх
  • CLO 6: Тодорхой салбарын асуудлыг зөв аргаар шийдэж, гүйцэтгэх, харилцах