Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ЧАНАР БА ТЕСТЛЭЛ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

LEARNING OUтCOME:

1.      Програм хангамжийн тестлэлийн  үндсэн ойлголт, зорилго,  арга техникийн талаар мэдлэгтэй  болно.

2.      Програм хангамжийн нэгжийн, компонентийн, системийн тестлэлийг гүйцэтгэх  мэдлэг, чадвар  эзэмшинэ.

3.      Тестлэл хийх үе шатуудыг тодорхойлно.

4.      Тестлэлийг төлөвлөх, зохиомжлох, гүйцэтгэх, тайлан гаргах чадвар эзэмшинэ.

5.      Тестлэлийн 3 хэлбэрийг ашиглах чадвар эзэмшинэ.

6.      Тестлэлийн баримт бичгүүдийг үйлдэнэ.

7.       Програм хангамжийн төслийн багт  тестлэлийн чиглэлээр ажиллаж чадна.