Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI402

APPLICATION DEVELOPMENT – ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Боловсруулсан: Б.Магсаржав

 

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Програм дизайн, ѳгѳгдлийн бүтэц, програмчлал, бодлого бодох, логик, болондизайны суурь техник болох үзэгдэлд суурилсан програм зэргийн суурь ойлголтуудыг орно.Програм хѳгжүүлэлтийг түүний амьдралын цикл болох шаардлага тодорхойлох,шийдэл зохиомжлох, програмчлалын хэл дээр хэрэгжүүлж тестлэх зэрэг бүх үе шатуудын дагуу хэрхэн хѳгжүүлхийг заана.

 

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

1.      Хѳгжүүлэлтийн орчинд хэрэглэгдэх ѳгѳгдлийн бүтэц болон ѳгѳгдлийн тѳрлүүдийг хэрэглэх чадвартай болно

2.      Энгийн асуудал загварчлахад тохирох ѳгѳгдлийн бүтцийг сонгож сурна

3.      Програмчлалын суурь ойлголтыг сурна

4.      Тодорхой чиглэлийн хэрэглээний програм зохиож сурна

5.      Програмчлалын суурь бүтэц болох энгийн оролт гаралт, нѳхцѳл, давталт, функцын тодорхойлолт зэргийн  дагуу програмыг зохиомжилж, хэрэгжүүлж, тестлэнэ

6.      Програмаа жишээ ѳгѳгдлѳѳр тестлэж сурна