Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: Хэв танилтын үндэс - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:


Энэ хичээлийн судалж дууссаны дараа оюутан дараах чадвартай болно. Үүнд

CLO1. Хэв танилтын төрөл бүрийн аппликейшнийг тодорхойлох, томъёолох, хэв таних Бэйсийн аргыг ойлгох.

CLO1. Бэйсийн ба Бэйсийн бус аргад суурилсан ангилагчийг онол практикийн хувьд байгуулах, хэрэглэх, математикийн хувьд тооцоолох

CLO1. Өөр өөр төрлийн ангилагчуудын давуу сул талыг тодорхойлох

CLO2. Хэмжээсийн асуудал, хазайлт, алдааны бататгал, хязгаарлалтууд зэрэг суурь ойлголтуудыг ойлгох.

CLO3. Өөр өөр кластерингийн үнэлэх, баталгаажуулах

CLO4. Онцлог шинж сонголт, онцлог шинж задлах хэмжээс бууруулах өөр өөр аргуудыг турших

CLO5. Ангилагчийн параметр тохируулах, үнэлгээ хийх

CLO5. Өөр өөр ангилагчуудыг нэгтгэн тэдгээрийн гүйцэтгэлийг сайжруулах чадвартай болох

CLO6. Зарим нэг ангилагчуудыг бодит өгөгдөл дээр туршиж, тодорхой даалгавар биелүүлэх танилтын програм хөгжүүлэх