Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ВИНДОУС ПРОГРАМЧЛАЛ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI315

ВИНДОУС ПРОГРАМЧЛАЛ

Боловсруулсан: Б.Наранчимэг

 

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Виндоусын үндсэн технологиудтай танилцаж, API–ийн функцуудыг ашиглах, Win32 орчинд програмчлах, системийн мессежүүдтэй ажиллах бөгөөд виндоусын үндсэн контролуудыг хэрхэн ашиглах үүнд: edit, combobox, listbox, мэдээллийг жагсаалт, мод, хуудас маягаар үзүүлэх, үйл ажиллагааны явцыг харуулах progress контрол, календарь гэх мэт. Мөн мессеж болон үзэгдэлтэй ажиллах, цонх хооронд ажиллах, мэдээлэл дамжуулах, цэс болон хэрэглүүртэй ажиллах, зураг зурах, график орчин, хэрэглэгчийн контрол, файл болон өгөгдлийн сантай хэрхэн ажиллахыг үзэх болно. Сүүлийн үеийн шинэ технологи болох .NET-ийг судалж програм бичих орчин, түүний боломжийг үзнэ. C# хэлийг үзэж програмчлал хийнэ. Уг хичээлд C/C++, C# хэлийг ашиглан програмчилна.

 

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

С# програмчлалын хэл, .net-ийн фреймворк ашиглан  виндоусын орчинд програмчлах, програм бичих чадварыг эзэмшинэ.