Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: CИСТЕМ ИНТЕГРЭЙШН, АРХИТЕКТУР - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI314

CИСТЕМ ИНТЕГРЭЙШН, АРХИТЕКТУР

Боловсруулсан: Д.Энхзол

 

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Шаардлага, RFP, системийн хөгжүүлэлт, худалдан авалт,тэдгээрийн онцлог, тест, үнэлгээ, бенчмарк, гэрээ, чанар; ITIL, COBIT, ISO 20000 зэрэг стандартууд, нэгтгэл, суулгалт; infrastructure, middleware, platform; data warehouse, frameworks, wrapper, glue, facedes арга техникүүд, мэдээллийн архитектур, системийн архитектур, энтерфрайс ахитектур, CRM, ERP зэргийн талаар сурч мэднэ.

   

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

Системийн шаардлагыг нарийвчлан тодорхойлох, системийг хэрэгжүүлэх шийдлүүдийг гаргах,  RFP боловсруулах, чанарын баталгаажуулалт хийх, гэрээг боловсруулах, төрөл бүрийн системийг нэгтгэх техник технологийн, төслийн менежментийн үндсэн арга техникийн, тест болон чанарын баталгаажуулалтын суурь арга техникийн, байгууллагын бизнесийн процест тохирсон систем нэгтгэлийг хийх, систем нэгтгэхэд хэрэглэгдэх төрөл бүрийн архитектурын талаархи суурь  мэдлэг, чадварыг эзэмшинэ.