Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: МЭДЭЭЛЭЛ ДАМЖУУЛАЛТ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI305

Мэдээлэл дамжуулалт

Боловсруулсан: Ш.Бат-Өлзий

 

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Компьютерийн сүлжээ түүний үндсэн  ойлголтууд; Мэдээлэл дамжуулалтын үндсэн ойлголтууд; OSI  загвар, түүний  үе  шатууд; Дохио; Өгөгдлийг дохио  болгон  хувиргах; Хослуулалт; Дамжуулах орчин; Switching; Алдааг тогтоох аргууд; Алдааг  засварлах аргууд; Өгөгдөл холболтын  түвшин; Өгөгдөл холболтын түвшний протоколууд; Дамжуулалтын  түвшин, протоколууд; Хэрэглээний түвшин; Аюулгүй байдал.

 

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

Мэдээлэл дамжуулалт хэрхэн хийгддэг талаар мэддэг,

·         Сүлжээний OSI загвар түүний үе шатуудыг мэддэг,

·         Өгөгдлийг дохио болгон хувиргах аргуудыг мэддэг,

·         Дамжуулах орчинд хэрхэн дамжуулалт хийдэг талаар мэддэг,

·         Өгөгдөл холболтын түвшиний протоколуудыг мэддэг, хэрэглэж чаддаг

·          Дамжуулалтын  түвшиний протоколуудыг мэддэг, хэрэглэж чаддаг

·         Сүлжээгээр дамжуулж байгаа  мэдээллийг  хянах, түүний толгой мэдээллийг задлан  шүүлт хийж чаддаг