Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ШААРДЛАГЫН ШИНЖИЛГЭЭ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI303

Програм хангамжийн шаардлагын шинжилгээ

Боловсруулсан: О.Анхбаяр

 

Хичээлийн агуулга:

 

Програм хангамжийн  шаардлагын  инженерчлэл;   Инженерчлэлийн   процесс, шаардлагыг бүрдүүлэх, шаардлагын тодорхойлолт, шинжилгээ ба менежмент; Функционал ба функционал шаардлагууд, тэдгээрийн шинжүүд; Шаардлагын төрлүүд,  функционал,   интерфейс,   өгөгдөл,   чанар, Үйлдлийн,   зохиомжийн, аюулгүйн  болон   хамгаалалтын   шаардлагууд;    Шаардлагын   стандартууд; Шаардлагыг   бүрдүүлэх;   Оролцогчид;   Шаард-лагын   тодорхойлолтыг   бичих хэлбэрүүд, текст, график болон хэлүүд; Шаардлага бичих технологи, Бичиг баримтжуулах    стандарт; Шаардлагын шинжилгээ,     шинжлэх, батлах  зөрчилдөөнүүдийг     илрүүлэх;     Зорилго     болон     хэрэглэгчийн     үйлдлийн дүрслэлийн    загварчлал;    Нийтлэг    системийн    шаардлагууд;    Шаардлагын менежмент;   Нийлмэл  шаардлагуудын   шинжилгээ   ба   програм   хангамжийн процесс;

 

Хичээлээр эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал:

·         Програм хангамжийн шаардлагыг тодорхойлох

·         Захиалагчдын хүсэлтийг үндэслэн програмын шаардлагыг тодорхойлох аргуудыг эзэмшинэ

·         Програм хангамжийн инженерчлэлийн шаардлагын бичиг баримт боловсруулах

·         Програм хангамжийн инженерчлэлийн шаардлагын менежементийг хэргэжүүлэх дадалтай болно.