Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ПРОГРАМЧЛАЛ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI302

ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ПРОГРАМЧЛАЛ

Боловсруулсан: Г.БагаболдХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Энэ хичээлээр оюутнууд өгөгдлийн санг програмчлах ерөнхий ойлголт, өгөгдлийн санг боловсруулах,  SQL хэл, өгөгдлийн сан удирдах систем , өгөгдлийн сангийн хэрэгслүүдийг програмчлах зэрэг орчин үеийн өгөгдлийн санд тулгуурласан програм хангамжийг боловсруулах үндсэн ойлголтуудыг авна.

 

 

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

·         Өгөгдлийн санг програмчлах арга техникүүдийг эзэмшиж, хэрэгжүүлж сурах.

·         SQL хэл, түүний боломжуудыг чадварлаг ашиглах.

·         Төрөл бүрийн өгөгдлийн санд тулгуурласан програм хангамж боловсруулж сурах .