Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ВЭБ ПРОГРАМЧЛАЛ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI301

ВЭБ ПРОГРАМЧЛАЛ

Боловсруулсан: Д.Энхзол


ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Интернэт ба WWW,  W3C-ийн стандартууд, вэб програмчлалын HTML, HTML 5, CSS, CSS3, Javascript, DHTML, http протокол, form,  XML, JSON, fundenmental PHP зэргийг үзэхээс гадна bootstrap, framework-үүдийн талаар товч сурч мэднэ.

 

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

Вэб хуудас зохиомжлох, клиент болон сервер талд динамик вэб програм бичих зэргээр вэб аплекшн програм бичиж сурна..