Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШИНЖИЛГЭЭ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI209

BUSINESS PROCESS ANALYSIS -  БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШИНЖИЛГЭЭ

 

Боловсруулсан: Б.Батням, Ц.Лхамролом

 

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Бизнесийн үйл ажиллагааны шинжилгээ, түүний үндсэн ойлголт, Бизнесийн үйл ажиллагааг шинжлэх аргачлал,  Бизнесийн шинжээч, түүний мэдлэг чадвар, гүйцэтгэх үүрэг,  Бизнесийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудыг тодорхойлох, шинжлэх,  Бизнесийн үйл ажиллагааг шинжлэх ажлын төлөвлөлт, удирдан зохион байгуулах,  Шаардлага тодорхойлох,  Шаардлага тодорхойлох аргачлал,  Шаардлагын удирдлага,  Байгууллагын шинжилгээ, Шаардлагын шинжилгээ, Шийдлийг үнэлэх, баталгаажуулах.

 

хичээлээр эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал:

·         Бизнесийн үйл ажиллагааг шинжлэх аргуудыг мэдэх, ашиглах

·         Бизнесийн шинжээчийн ажил даалгавар болон түүний мэдлэг ур чадварын төвшинг мэдэх, үүргийг тодорхойлох

·         Бизнесийн үйл ажиллагааны загвар боловсруулах,

·         Бизнесийн шаардлага тодорхойлох аргуудыг мэдэх, ашиглах,

·         Бизнесийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудыг тодорхойлох, тэдгээрийн үүрэг хариуцлагыг таних,

·         Бизнесийн үйл ажиллагааны боломжит шийдлүүдийг ойлгох, давуу болон сул талыг мэдэх, тухайн бизнес тохиолдолд тохиромжтойг сонгох.